My o nás

Kreisjugendring Würzburg (Krajský kruh mládeže Würzburg) je dobrovolným seskupením mládežnických organizací v kraji Würzburg. KJR je členem Bayerischer Jugendring (BJR – Bavorský kruh mládeže), který je pracovním společenstvím mládežnických organizací v Bavorsku. Díky tomu je KJR legitimním nositelem nezávislého systému pomoci mládeži podle Zákona o pomoci dětem a o pomoci mládeži. 

 „Účelem Bavorského kruhu mládeže (BJR) a tím i KJR Würzburg je zasadit se pomocí práce s mládeží a skrze politiku zaměřenou na mládež  o zájmy a záležitosti všech mladých lidí. O to se KJR snaží skrze spolupráci se spolky a sdruženími, veřejnými úřady, institucemi a organizacemi, které působí v těchto oblastech." (Výňatek ze Stanov BJR, § 2 Odst. 1). 

Veřejný závazek KJR

 • KJR podporuje spolupráci svých členských organizací. Zodpovídá se za to, že se jejich rozdílné profily můžou rozvíjet, nebudou si navzájem konkurencí, ale budou se navzájem doplňovat. To se děje při jednáních představitelů spolků a během valného shromáždění, stejně tak i při jednotlivých jednáních s představiteli jednotlivých členských organizací.

 • KJR váže zájmy svých členských organizací a zastupuje je při jednáních v komunálni politice. Jedná se např. o jednání s Krajským úřadem a jeho různými odděleními, o jednání s krajským zastupitelstvem a jeho různými výbory, a o jednání s veřejností (např. skrze práci s médii). Ve všech možných gremiích KJR (zde patří tzv., jednání představitelů spolků, Valné shromáždění) se budou k tomu připravovat a odhlasovávat usnesení...
   
 • KJR se podílí na stavebním plánování. Jako jeden z činitelů veřejného zájmu spolupracuje na vypracování stavebních plánu v obcích. Kancelář KJR studuje plány a vydává k tomu stanoviska, zda jsou v nich zájmy děti a mládeže dostatečně zohledněny, např. zdali jsou plánované dětské hřiště vyhovující a zda je velikost či poloha hřiště přiměřená.
   
 • KJR zabezpečuje práci svých členských organizací tak, že ji v rámci přiměřených podmínek podporuje. Příkladem jsou:

  • Rozdělování finančních prostředků z „Plánu na podporu mládeže v kraji Würzburg“; 
  • Vystavení karty vedoucího mládeže, krátce „Juleica“ (dříve průkaz vedoucího mládeže);
  • Bonusový sešit pro vedoucí mládeže a vlastníky karty Juleica;
  • Zapůjčení potřebných materiálů; ,
  • Podpora a poradenství při plánování vzdělávacích akcí avolnočasových aktivit: Vedle poskytnutí finančních příspěvků a potřebného materiálu nabízí KJR napřiklad i seznamy domů a tábořišť vhodných pro volnočasové a vzdělávací aktivity, kuchařky pro tábory, podklady k povinným prohlídkám, také osobní poradenství;
  • Vlastní (vzdělávací) školení a volnočasové akce pro mládež sloužící jako doplnění nabídky členských organizací.

Všechny tyto úkoly vykonává KJR ve spolupráci s Krajským úřadem péče o mládež, který je komunálním úřadem pro mládež kraje.
 

Orgány KJR

 • „Parlament mládežnickýh spolků“ je Valné shromáždění KJR, které se koná dvakrát v roce (na jaře a na podzim). Zde vyjadřují delegáti všech členských organizací v KJR svá stanoviska a názory na podobu práce s mládeží v souvislosti s krajskou politikou, schvalují rozpočet a tématické programy KJR. Mimo to se Valného shromáždění účastní i čtyři osobnosti z oblasti politiky, kteří jsou voleni Valným shromážděním, stejně jako další dva  zástupci škol a několik zástupců frakcí krajského zastupitelství a Krajského úřadu.

 • Probíhající záležitosti vyřizuje sedmičlené představenstvo, které tuto činnost vykonává dobrovolně ve svém volném čase. Představenstvo je voleno na dva roky Valným shromážděním. Představenstvo je podporováno pracovníky kanceláře.

 

Kodex chování KJR

Tímto čestným kodexem proti sexualnímu násilí se zavazují všichni pracovníci a dobrovolníci k následujícímu:

Práce s mládeží a s mládežnickými organizacemi žije skrze vzájemné důvěrné vztahy mezi lidmi. Důvěra má být a má zůstat akceptovaná. Nesmí být zneužita ke škodě dětem a mládeži.

Proto prohlašuji, že nejsem uznán vinným z trestného činu v souvislosti se sexuálním zneužíváním, nebo toto jednání nebylo proti mě podniknuto.

1. Zavazuji se, že u nás v KJR Würzburg nebude docházet k žádnému překročení či porušení hranic, k žádnému sexuálnímu zneužívání a k žádnému sexuálnímu násilí.

2. Chci chránit mě svěřené chlapce a dívky, děti a mládež před škodou a případným nebezpečím zneužívání a násilí.

3. Považuji individuální mezní pocity dívek a chlapců, dětí a mládeže za skutečné a pravdivé.

4. Zaujímám aktivní stanovisko proti sexistickému, diskriminujícímu, rasistickému a násilnému verbálnímu a neverbálnímu chování.

5. Sám se zříkám znehodnocujícího chování a dávám pozor, když se takto chovají ostatní, zvlášť ve skupinách, při nabídkách a aktivitách.

6. Respektuji osobní stud každého člena skupiny, účastníků a stejně tak i spolupracovníků.

7. Snažím se si v rámci svých úkolů jako pracovnice popř. pracovníka KJR vědomě všímat sexuální dimenze vztahů mezi dalšími pracovníky a udržuji si profesionální přístup a odstup.

8. Jako pracovník nebo pracovnice nezneužiji svoji roli pro navázání sexuálního kontaktu s mě svěřenými mladými lidmi.

9. Beru vážně překročení hranic u ostatních spolupracovníků a účastníků ve skupině, při nabídkách a aktivitách a neutajím to. V případech, kdy potřebuji já nebo jiný poškozený při konkrétním podnětu kompetentí pomoc, obrátím se na zplnomocněnou důvěrnou osobu KJR, paní Judith Zellhöfer.

Aktualisiert: 08.06.2018

Seite drucken